PAK JE LEVEN

LEVEN ALS EEN NIET ROKER

WETEN HOE HET WERKT?

Algemene voorwaarden – Nieuw Stoer (versie 22 juni 2020)

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wij, Nieuw Stoer (Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73176982), met u als klant sluiten. 

Voor vragen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met ons via info@nieuwstoer.nl Per post: Nieuw Stoer, Preangerstraat 5, 7541AG Enschede. Telefonisch contact is mogelijk op telefoonnummer: 0644 030 884

 

Wij hebben het recht om deze voorwaarden zonder vooraf te vragen toestemming te wijzigen. U stemt ermee in zich telkens op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden voordat u een overeenkomst met ons aan gaat.

 

Artikel 1.

 

Producten.

 

Nieuw Stoer verkoopt:

 

1: De podcast “Leer Denken Als Een Niet Roker”.

2: De methode “In 21 dagen leven als een niet roker”.

3: De methode “Leer denken als een niet roker” individueel.

 

Via de website www.nieuwstoer.nl koopt u een kaartje dat toegang geeft tot de producten.

De producten  worden in drie vormen aangeboden. 

 

1: Via de website www.nieuwstoer.nl op een afgeschermd account.

2: Via een dagelijkse e-mail gedurende 21 dagen met een link naar een video/ audio bestand met toegang tot de website www.nieuwstoer.nl op een afgeschermd account.

3: Individueel face to face. Dit kan in overleg in levende lijve of via een medium dat voorziet in een videocall- verbinding. (Bij voorbeeld Whatsapp of Zoom).

 

Van de producten mag u verwachten dat dit wordt gepresenteerd door een deskundig trainer/ cursusleider/ coach, naar beste inzicht, intentie en vermogen. De trainer/ cursusleider/ coach is verantwoordelijk voor levering van de cursus, claims op het gebied van resultaten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nieuw Stoer en zijn medewerkers.

 

Artikel 2

 

Registratie.

 

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

Artikel 3

 

Betalingen.

 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met de daar aangeboden betaalmogelijkheden.

 

Artikel 4

 

Leveringen.

 

De podcast:

Wij leveren toegang tot de podcast binnen 24 uur nadat u de bestelling hebt opgegeven. De distributie van de podcast verloopt online, u krijgt toegang tot de podcast op een afgeschermd account. U heeft keuze uit tijdelijke toegang tot de podcasts en onbeperkte toegang, inclusief nieuwe afleveringen en updates.

 

De methode “In 21 dagen leven als een niet roker”:

Wij leveren toegang tot het product binnen  24 uur nadat u de bestelling hebt opgegeven. De distributie van de methode verloopt online, u krijgt toegang tot de methode op een afgeschermd account. 

U ontvangt na de bestelling gedurende 21 dagen een e-mail met een link naar een audio- en/of videobestand, u krijgt “Leven als een niet roker: De gebruiksaanwijzing” en u heeft toegang tot de podcast serie “Leer Denken Als Een Niet Roker”.

 

De methode “Leer denken als een niet roker” individuele begeleiding.

Wij leveren de methode op de met u overeengekomen datum en locatie en volgens de overige gemaakte afspraken*. U dient het  overeengekomen bedrag vooraf te voldoen. Betaling achteraf is niet mogelijk.

(*Zoals reiskosten, kosten van overige faciliteiten, enz.) 

 

Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te laten storten, of (b) een vervangend product (tegen bijbetaling de individuele- of groepscursus) te laten leveren.Artikel 5

 

Verhindering. 

 

In geval van verhindering van de trainer/ cursusleider/ coach wordt u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 uur voor aanvang van de afspraak op de hoogte gesteld. U zult binnen 48 uur worden benaderd om een nieuwe afspraak te plannen.

 

In het geval dat er door beide partijen niet tot een nieuwe afspraak kan worden gekomen dan wordt de overeenkomst ontbonden. Verschuldigde bedragen worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen op uw bankrekening teruggestort.Artikel 6

 

Opzeggen.

 

U mag afzien van het gebruik van de producten van Nieuw Stoer. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@nieuwstoer.nl of per telefoon.

 

Voor de podcast geldt het volgende: 

Binnen 24 uur nadat u toegang hebt gekregen tot het afgeschermde gedeelte van de website  heeft u de mogelijkheid om af te melden. U ontvangt van ons een email met de bevestiging.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u aantonen dat u de podcast niet hebt beluisterd, niet hebt gedeeld met derden of niet hebt opgeslagen, ook niet gedeeltelijk. Als u dit bewijs hebt geleverd, door bijvoorbeeld inzage te geven in uw activiteit op het account waarop de podcast is te beluisteren, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

 

Voor de methode “In 21 dagen leven als een niet roker” geldt het volgende:

Binnen 24 uur nadat u toegang hebt gekregen tot het afgeschermde gedeelte van de website  heeft u de mogelijkheid om af te melden. U ontvangt van ons een email met de bevestiging.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u aantonen dat u de video/ audio die aan u beschikbaar is gesteld in de e-mail niet hebt gezien of beluisterd, niet hebt gedeeld met derden of niet hebt opgeslagen, ook niet gedeeltelijk. Als u dit bewijs hebt geleverd, door bijvoorbeeld inzage te geven in uw activiteit op het account waarop de video/ audio is te beluisteren, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.Voor de individuele begeleiding geldt het volgende: 

Tot 48 uur voor aanvang van de afspraak heeft u de mogelijkheid om af te zeggen. U ontvangt het door u betaalde bedrag binnen uiterlijk 14 dagen teruggestort op uw bankrekening. 

Zegt u binnen 48 uur voorafgaande aan de cursus af dan dient u 50% van de kosten te voldoen, u krijgt 50% van het aankoopbedrag binnen uiterlijk 14 dagen teruggestort op uw bankrekening.

 

Artikel 7

 

Aansprakelijkheid.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door het volgen van de methode.

Nieuw Stoer levert de producten uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder die het verschuldigde bedrag voorafgaand aan het verkrijgen van de producten hebben voldaan.

U volgt de methoden op eigen initiatief.

 

Medische aansprakelijkheid:

Nieuw Stoer levert géén medische- of gezondheidszorg, van welke aard dan ook. (geestelijk, lichamelijk en sociaal) 

Voor medische begeleiding bij het stoppen met roken, psychologische hulp of de wens om medicatie te gebruiken, verwijzen wij u naar uw eigen huisarts.

 

Artikel 8

 

Privacy Policy.

 

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de financiële afhandeling van onze overeenkomst en de gegevens dienen voor een periode van zeven jaar te worden bewaard om fiscale redenen. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

Artikel 9

 

Intellectuele eigendomsrechten.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Indien u gebruik wilt maken van deze materialen dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verleend door de eigenaar.

 

Artikel 10

 

Klachtenregeling.

 

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@nieuwstoer.nl. Klachten dienen binnen een redelijke termijn te worden ontvangen. Na 6 maanden na het gebruik maken van onze producten kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. 

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 11

 

Geschillenregeling.

 

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr

 

Alles op deze site is intellectueel eigendom van Rook Stop Buddy. Voor het gebruik van informatie op rookstopbuddy.nl of de sociale media kanalen waar Rook Stop Buddy actief is dient toestemming te zijn gegeven door de eigenaar van deze informatie.

VERGEET STOPPEN MET ROKEN.

WAT JE ECHT WILT IS

LEVEN ALS EEN NIET ROKER.